Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

O nas

 Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie, zwana dalej Zakładem jest samorządowym zakładem budżetowym Miasta i Gminy Bierutów.

1. Zakład prowadzi działalność statutową na obszarze Miasta i Gminy Bierutów.

2. Siedziba Zakładu mieści się w Bierutowie przy ul. Zielonej 4a.

3. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236,j.t.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z póź. zm.),

5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz. U. Nr 241, poz. 1616), 6) niniejszego statutu.

Rozdział II.

Cel i przedmiot działania

§ 2. Zakład jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Miasta i Gminy Bierutów w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych z dziedziny gospodarki komunalnej z zachowaniem zasady ekonomiczności działania, w szczególności:

1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

2. Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

4. Zieleni gminnej i zadrzewień. 5. Zarząd cmentarzem komunalnym.

Rozdział III.

Organizacja i zarządzanie

§ 3.

1. Zakład nie ma osobowości prawnej.

2. Zakład podlega Burmistrzowi Bierutowa.

3. Organem wykonawczym Zakładu jest dyrektor zatrudniany przez Burmistrza Bierutowa.

4. Dyrektor Zakładu zarządza Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje samodzielnie decyzje, za które ponosi odpowiedzialność i jest upoważniony przez Burmistrza Bierutowa do dokonywania samodzielnych czynności prawnych w imieniu Zakładu.

5. Dyrektor Zakładu wykonuje swoją funkcję przy pomocy zastępcy dyrektora Zakładu i głównego księgowego.

6. Dyrektor Zakładu angażuje, zwalnia i awansuje pracowników.

7. Dyrektor Zakładu zatrudnia zastępcę dyrektora Zakładu i głównego księgowego oraz ustanawia pełnomocników w sprawach szczegółowych.

8. Pełnomocnicy działają w granicach ich umocowania.

9. Do kompetencji dyrektora należy również tworzenie i likwidacja komórek organizacyjnych.

10. Szczegółowy zakres działania, organizacji, podziału czynności i odpowiedzialności oraz strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu opracowany przez dyrektora Zakładu, zatwierdzony przez Burmistrza Bierutowa.

11. Burmistrz Bierutowa dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu, pracy dyrektora oraz sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu.

Rozdział IV.

Gospodarka finansowa Zakładu

§ 4.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Zakładu, opracowany wg zasad obowiązujących samorządowe zakłady budżetowe.

3. Zakład ma prawo do korzystania z dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5. Środki finansowe Zakładu ulokowane są na odrębnym rachunku bankowym i pochodzą z następujących źródeł: ­ własnej działalności, ­ dotacji z budżetu, ­ innych wpływów.

§ 6.

1. Z rachunku Zakładu można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym koncie.

2. Zbywanie składników majątku trwałego przez Zakład może być dokonywane tylko za zgodą Burmistrza Bierutowa.

§ 7. Za prawidłowe prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej odpowiedzialny jest dyrektor Zakładu.

Rozdział V.

System kontroli wewnętrznej Zakładu

§ 8. Dyrektor Zakładu odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej w Zakładzie oraz za sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu i należyte wykorzystanie wyników kontroli.

§ 9. Szczegółowy system kontroli zawiera Regulamin Organizacyjny Zakładu opracowany przez dyrektora Zakładu.

Rozdział VI.

Gospodarowanie mieniem Zakładu

§ 10. Zakład gospodaruje wydzieloną, przekazaną przez Miasto i Gminę częścią mienia komunalnego i zapewnia jego ochronę.

§ 11. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia komunalnego będącego w jego władaniu, z wyjątkiem uprawnień wyłączonych przepisami prawa oraz uchwałami Rady Miejskiej.

 Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie.

§ 13. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

mgr inż. Urszula Kociołek

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny